Användaravtal

Det är viktigt att de bilder/den video som du skickar in (Bildmaterial) har skapats av dig. Du får inte skicka in någon annans Bildmaterial eller något du gjort tillsammans med någon annan utan att fråga den andra personen om lov.

Du har skapat det Bildmaterial som SVT skulle kunna vara intresserat av att använda. Du har gått med på och garanterar att SVT får använda Bildmaterialet på de villkor som står nedan.

Du ger SVT rätt att (i) tillgängliggöra Bildmaterialet för allmänheten i alla typer av medier existerande nu och i framtiden, i alla länder och under obegränsad tid, (ii) använda Bildmaterialet i redigerat eller oredigerat skick, (iii) låta andra använda Bildmaterialet på samma sätt som SVT får använda Bildmaterialet, förutsatt att SVT inte får någon ersättning för upplåtelsen.

Den rätt till Bildmaterialet som du ger till SVT är icke-exklusiv, vilket innebär att du även kan ge en icke-exklusiv rätt till andra att använda Bildmaterialet. SVT och du är överens om att du inte ska få någon ersättning för din rättighetsupplåtelse enligt denna överenskommelse.

Du har rätt att i enlighet med god sed få ditt namn angivet i anslutning till att SVT publicerar Bildmaterialet, om inte du och SVT kommer överens om något annat.